Bedrukte plastic tassen
Bedrukte papieren tassen
Big shoppers
Bedrukte Big shoppers
Bedrukte katoenen tassen
0297 325168
Géén verzendkosten
Snelle levertijden
Gratis creatief ontwerp
Al vanaf 5000 stuks
Algemene voorwaardenVanwege de gecompliceerde samenstelling van de website en door de grote hoeveelheid verwerkte gegevens  hierop, aanvaard Tornado International geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden met betrekking tot de  aangeboden en afgebeelde informatie en de eventueel daaruit voortkomende schade, van welke aard dan ook.  Aanbiedingen en/of opdrachten komen uitsluitend tot stand, nadat deze door Tornado International zijn  bevestigd. Aan de inhoud van de website en de daarin getoonde stuksprijzen kunnen geen rechten worden  ontleend.

Algemene voorwaarden Tornado International Promotional Products VOF


1 DEFINITIES EN GELDINGSBEREIK


A. Tornado International Promotional Products is een VOF handelende te Aalsmeer onder de naam Tornado International, KvK  Amsterdam nr. 67034977, hierna te noemen Tornado en de aan haar gelieerde bedrijven.

B. Onder wederpartij wordt verstaan: degene die een overeenkomst aangaat met, een offerte aanvraagt bij of  een order plaatst bij Tornado, dan wel degene aan wie Tornado een aanbod doet.

C. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle diensten verricht door en alle  overeenkomsten gesloten met Tornado.

D. De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de wederpartij aanvaard door het vragen van een  offerte, het geven van een opdracht en/of door het sluiten van een overeenkomst, en voorts door iedere  andere handeling waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan.

E. Een verwijzing door de wederpartij naar welke andere algemene voorwaarde dan ook wordt door Tornado niet  aanvaard. Tornado's voorwaarden prevaleren ten alle tijde boven andere, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk  anders is overeengekomen.

F. Een verschil in uitleg tussen de tekst van deze voorwaarden en een door Tornado verstrekte vertaling  ervan doet niet af aan de gelding van deze Nederlandse tekst.

G. Deze voorwaarden gelden evenzeer wanneer Tornado optreedt als inkopende partij.


2 CONSUMENTENBEPALINGENWanneer de wederpartij een natuurlijke persoon betreft, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep  of bedrijf, dan gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens de bepalingen die in strijd zijn met het  bepaalde, opgesomd in de art. 6:236 en 6:237 BW. In deze gevallen geldt het bepaalde in genoemde artikelen  van het burgerlijk wetboek.


3 AANBIEDING, OVEREENKOMST EN PRIJSA. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvrage verstrekte gegevens. Alle  aanbiedingen zijn gebaseerd op de per aanbiedingsdatum geldende prijzen, tarieven, honoraria, etc.

B. Orders zijn pas bindend voor Tornado wanneer de acceptatie ervan schriftelijk aan de wederpartij is  medegedeeld, dan wel wanneer uit enige handeling van Tornado blijkt dat een overeenkomst tot stand is  gekomen.

C. Tenzij anders is overeengekomen gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting, heffingen van overheidswege  en kosten voor verpakking en transport.

D. Indien zich prijsverhogingen c.q. tariefswijzigingen voordoen, waardoor Tornado hogere kosten moet maken  voor de nakoming van de overeenkomst, al dan niet wegens voorschriften van overheidswege, dan behoudt zij  zich het recht voor het prijsverschil door te berekenen, ook al geschiedt dit alles ten gevolge van een  reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheid.

E. Indien uit nadien ter beschikking gestelde kopij, modellen, informatiedragers etc. blijkt dat de  uitvoering van de order meer tijd, arbeid of materialen vereist, dan waarop bij het sluiten van de  overeenkomst is gerekend, heeft Tornado de keuze om de meerdere kosten als meerwerk door te berekenen, dan  wel de overeenkomst als ontbonden te verklaren.

F. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Tornado gerechtigd derden in te schakelen voor de  uitvoering van de overeenkomst.

G. Wijzigingen in de order dienen tijdig en schriftelijk te geschieden, indien zij hogere kosten veroorzaken  worden deze de wederpartij in rekening gebracht. Een door de wederpartij verlangde wijziging in de order zal  pas gevolgen hebben wanneer de acceptatie ervan door Tornado schriftelijk is bevestigd, dan wel indien  acceptatie blijkt uit handelingen van Tornado.

H. Een mondelinge wijziging in de order is geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Reclames  omtrent de uitvoering daarvan worden niet geaccepteerd. I. Wanneer geen overeenkomst volgt uit een door  Tornado op aanvraag van de wederpartij uitgebrachte offerte is zij te allen tijde gerechtigd de kosten die  verbonden zijn met het uitbrengen van die offerte aan de wederpartij door te berekenen. Wanneer de  wederpartij bij de overeenkomst een besloten of een naamloze vennootschap in oprichting betreft, dan blijven  de oprichters c.q. vennoten ook na bekrachtiging van de rechtshandeling door de opgerichte besloten of  naamloze vennootschap hoofdelijk aansprakelijk jegens Tornado.


4 ANNULERING VAN DE ORDERA. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is de wederpartij niet gerechtigd een order te  annuleren. Gehele of gedeeltelijke annulering maakt de wederpartij schadeplichtig jegens Tornado voor alle  kosten die voor de uitvoering van de order reeds zijn gemaakt, onverminderd het recht van Tornado de  wederpartij aan te spreken wegens winstderving.

B. Alle nog niet opeisbare vorderingen van Tornado op de wederpartij worden in geval van annulering direct  opeisbaar, onder welke vorderingen mede wordt verstaan de totaalprijs verbonden aan de order, ook indien  deze nog niet of niet geheel is uitgevoerd.


5 NAKOMING EN LEVERINGA. Alle leveringstermijnen worden bij benadering en naar beste weten opgegeven. Tornado verplicht zich  inspanningen te getroosten de opgegeven leveringstermijn na te komen, doch de termijnen zijn niet bindend  voor Tornado en voor overschrijding ervan is zij op generlei wijze schadeplichtig.

B. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle leveringen ter plaatse waar Tornado is gevestigd.

C. Bij levering op een andere plaats dan waar Tornado is gevestigd wijst Tornado de middelen van vervoer  aan. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Evenzo zijn in- en uitlading,  verwerking alsmede verpakking voor rekening en risico van laatstgenoemde.

D. Wanneer levering op een overeengekomen plaats op normale wijze per as niet mogelijk is, wordt geleverd op  de meest dichtsbijzijnde geschikte plaats.

E. Wanneer een door of namens Tornado geproduceerde of bewerkte zaak gereed is gekomen meldt zij dit aan de  wederpartij. Deze is verplicht de zaak direct na gereedkoming in ontvangst te nemen. Van gereedkoming is  sprake zodra enige zaak naar oordeel van Tornado conform de order is geproduceerd of bewerkt. Vanaf het  moment van gereedkoming c.q. melding daarvan zijn de zaken voor rekening en risico van de wederpartij,  ongeacht of zij door haar in ontvangst zijn genomen.

F. Indien de wederpartij de zaak niet in ontvangst neemt, dan geldt de dag van melding van gereedkoming als  de dag van aflevering van de zaak.

G. Een en ander geldt evenzo voor gereedgekomen gedeelten van een order, en voor gereedgekomen gedeelten van  een samengestelde of gecombineerde order.

H. Een verschil in hoeveelheid tussen het bestelde en geleverde, in aantal of gewicht, al dan niet als  gevolg van wijzigingen in de opdracht, is voor de wederpartij geen grond de overeenkomst te annuleren of te  ontbinden. Evenzo is Tornado door een dergelijke afwijking op generlei wijze schadeplichtig jegens de  wederpartij.

I. Tenzij anders overeengekomen is Tornado gerechtigde om haar beeldmerk aan te brengen op door haar aan de  wederpartij te leveren zaken.


6 KEURING EN ACCEPTATIE.A. Door of vanwege Tornado geleverde zaken worden door de wederpartij
direct bij afname gekeurd. Mocht uit deze keuring blijken dat het geleverde niet aan de verwachtingen  voldoet, dan stelt de wederpartij Tornado daarvan onverwijld in kennis, een en ander op straffe van verval  van iedere aanspraak.

B. Bestaat levering uit meerdere leveranties, dan keurt de wederpartij de zaken direct na ontvangst van de  eerste leverantie.

C. In geval proefexemplaren of monsters worden verzonden worden deze direct bij aflevering gekeurd. Ontvangt  Tornado niet per omgaande een bericht dat het monster c.q. proefexemplaar niet aan de verwachtingen voldoet,  en Tornado gaat over tot levering van de zaken overeenkomstig dat monster of proefexemplaar, dan is de  wederpartij verplicht deze zaken als geaccepteerd in ontvangst te nemen.

D. Inontvangstname van zaken door de wederpartij zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu aangaande de  staat van die zaken geldt als bewijs van aflevering in goede staat.


7 VERPLICHTINGEN EN RISICO'SA. Wanneer de wederpartij de overeenkomst niet, niet geheel, of niet goed na komt, dan wel het aannemelijk  is dat dit het geval zal zijn, is zij reeds door dat feit in verzuim. Een ingebrekestelling is hiervoor niet  nodig.

B. Iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen geeft Tornado het recht de  uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst als ontbonden te verklaren,  onverminderd het recht alle gemaakte kosten, alsmede de schade wegens gederfde winst, de wederpartij in  rekening te brengen. Evenzo heeft iedere tekortkoming van de wederpartij in de nakoming tot gevolg dat  iedere gegeven garantie komt te vervallen.

C. Alle schaden en kosten voor Tornado, die voortvloeien uit vertraging aan de zijde van de wederpartij,  ongeacht overmacht, zijn voor rekening van laatstgenoemde.

D. De wederpartij verplicht zich Tornado alle benodigde informatie te verschaffen, noodzakelijk voor de  uitvoering van de overeenkomst, en vrijwaart Tornado voor alle schade, alsmede voor aanspraken van derden,  uit welke hoofde dan ook gedaan.

E. De wederpartij draagt het risico voor alle aan haar door Tornado ter beschikking gestelde zaken, alle  schade die tijdens de periode van gebruik aan de zaak ontstaat is voor haar rekening, ongeacht de  aanwezigheid van personen van of vanwege Tornado. De wederpartij is niet gerechtigd een door Tornado ter  beschikking gestelde zaak geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven aan derden.


8 RECLAME EN GARANTIESA. Reclames dienen binnen 14 dagen na levering per aangetekend schrijven ter kennis van Tornado te worden  gesteld, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak. Iedere beschikkingshandeling door of  vanwege de wederpartij is een handeling van acceptatie, en sluit iedere vorm van reclame uit.

B. Het in behandeling nemen van een reclame houdt in geen geval erkenning van de juistheid of tijdelijke  indiening ervan in.

C. Retourzendingen worden door Tornado niet geaccepteerd.

D. Reclames aangaande de kleurechtheid of kwaliteit van het materiaal kunnen niet worden erkend.

E. Reclames ten aanzien van gedeclareerde bedragen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend  schrijven ter kennis van Tornado te worden gesteld, op straffe van verval van iedere aanspraak.

F. Garantie wordt enkel verleend wanneer dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

G. Reclame, al of niet op juistheid berustend, is nimmer een grond een order te annuleren.


9 EIGENDOMMENA. De eigendom van door Tornado aan de wederpartij geleverde zaken blijft bij Tornado. Zij gaat pas over op  de dag waarop de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken  en diensten, inclusief voorafgaande leveringen en diensten, is voldaan, onverminderd het risico van de  wederpartij voor die zaken.

B. Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de wederpartij niet gerechtigd de zaken in  bewaring te geven, te vervreemden of te bezwaren met enig persoonlijk of zakelijk recht, dan wel er op enige  andere wijze over te beschikken, een en ander uitgezonderd handelingen in de normale uitoefening van beroep  of bedrijf.

C. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is de wederpartij niet gerechtigd de in het vorige lid  bedoelde zaken aard- en nagelvast te verbinden, dan wel op enigerlei wijze de bestemming ervan te  veranderen. Indien door Tornado geleverde zaken door natrekking of vermenging op de wederpartij of op een  derde in eigendom zijn overgegaan, dan geldt het bepaalde in het vorige lid onverkort.

D. Bij overtreding van sub B en sub C worden alle gelden, voor zover nog niet opeisbaar, direct opeisbaar,  onverminderd de rechten uit het eigendomsvoorbehoud.

E. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of vanwege de wederpartij aan  Tornado zijn toevertrouwd draagt Tornado dezelfde zorg als die zij omtrent haar eigen zaken aanwendt. Het  risico voor bedoelde zaken blijft echter bij de wederpartij.


10 INTELLECTUELE EIGENDOMA. Alle rechten en eigendommen van intellectuele aard op de door of namens Tornado ontworpen of tot stand  gebrachte tekeningen, onderhoudsrapporten, handleidingen, schetsen, litho's etc. blijven bij haar berusten,  tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat geval zijn alle kosten daaruit  voortvloeiende voor rekening van de wederpartij.

B. Door het geven van een order tot verveelvuldiging, reproduktie of bewerking van door de Auteurswet of  enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht beschermde zaak verklaart de wederpartij dat geen inbreuk  wordt gemaakt op enige rechten van derden.

C. De wederpartij vrijwaart Tornado voor alle aanspraken van derden uit hoofde van schending van enig  intellectueel eigendom, waaronder begrepen auteursrecht, octrooi, merknaam etc.


11 RETENTIERECHTIndien Tornado zaken van of vanwege de wederpartij onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te  houden tot volledige betaling is geschied. Onder volledige betaling wordt verstaan betaling van alle  opeisbare vorderingen van Tornado op de wederpartij, onverschillig of deze vorderingen enige betrekking  hebben op voorbedoelde zaken.


12 BETALINGENA. Tenzij op de factuur anders vermeld verplicht de wederpartij zich alle rekeningen binnen 14 dagen na  factuurdatum te voldoen. Betalingen aan Tornado geschieden ten hare kantore en in EURO. Schuldvergelijking  en aftrek is, evenals opschorting, niet toegestaan.

B. Voor orders die een langere bewerkingstijd vereisen, alsmede voor gecombineerde of samengestelde orders,  zal betaling bij gedeelten kunnen worden verlangd.

C. Door overschrijding van de betalingstermijn wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn, een  ingebrekestelling is hiervoor niet vereist.

D. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Tornado gerechtigd, het factuurbedrag te verhogen met een  contractuele rente van 1,5% per maand, onverminderd het recht het bedrag te vermeerderen met incasso-,  gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat. De incassokosten bedragen  ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 68,-.

E. Indien het geval van sub D zich voordoet, dan zullen betalingen door of vanwege de wederpartij in eerste  instantie worden aangemerkt als betaling van rente en kosten, ongeacht onder welke omschrijving de betaling  werd verricht.

F. Tornado is gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. Deze  toeslag is verschuldigd zodra betaling plaatsvindt na de vervaldatum van de factuur. Ingeval door Tornado  een eindafrekening is opgesteld is de vervaldatum dertig dagen na het indienen van de eindafrekening.

G. Tornado is te allen tijde gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Zij kan de  nakoming opschorten indien de verlangde zekerheid niet wordt of kan worden gegeven.

H. Evenzo worden in bedoeld geval alle nog niet opeisbare vorderingen van Tornado op de wederpartij direct  opeisbaar.

I. Onverminderd de overige betalingscondities heeft Tornado het recht ontvangen  verzekeringspenningen in mindering te brengen op het terzake van de overeenkomst verschuldigde.

J. In geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, of  anderszins is opgehouden te betalen, worden alle op dat moment nog niet opeisbare vorderingen van Tornado op  de wederpartij direct opeisbaar.


13 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHTA. Alle door Tornado verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen, doch voor risico van de  wederpartij. Derhalve is Tornado jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk voor schade, en vrijwaart de  wederpartij Tornado voor aanspraken van derden wegens schade; · voortvloeiende uit de door haar verrichtte  werkzaamheden of enig verzuim in de uitvoering van de gegeven order; · die het gevolg zijn van een gebrek  c.q. de kwaliteit van geleverde zaken; · veroorzaakt door diegene die zij tot de uitvoering van de order  c.q. overeenkomst (deels) in haar plaats heeft gesteld; · die ontstaat doordat zij een overeenkomst  beëindigt of de last tot vervullen van de order opzegt.

B. Storing in het bedrijf ten gevolge van overmacht heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen Tornado en  wederpartij over en weer zullen worden opgeschort zolang als de overmachtsituatie duurt. Indien nakoming  niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht Tornado van haar verplichtingen en maakt het haar op  generlei wijze schadeplichtig.

C. Ook als overmacht wordt aangemerkt de overmacht in het bedrijf van degene die Tornado ter uitvoering van  de order heeft aangesteld.

D. In geval van overmacht zal Tornado daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de wederpartij. De  wederpartij heeft tot 7 dagen na ontvangst van bedoelde mededeling het recht om de order te annuleren,  echter onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst naar evenredigheid te  vergoeden.

E. De aansprakelijkheid van Tornado aangaande gebreken aan door of namens haar vervaardigde, bewerkte of  geleverde zaken blijft ten alle tijde beperkt tot herstel of vervanging van die zaken dan wel creditering  van het aan de wederpartij terzake in rekening gebrachte, een en ander ter keuze van Tornado. Hetzelfde  geldt voor door de haar voor de wederpartij verrichte diensten. Tornado accepteert nimmer aansprakelijkheid  voor schade uit hoofde van gederfde winst of omzet, bedrijfsschade of gevolgschade, of immateriële schade in  welke vorm dan ook.

F. Indien Tornado uit hoofde van enige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij en op eigen kosten een  verzekering heeft afgesloten, dan accepteert zij slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de aan haar  uitgekeerde verzekeringspenningen.


14 EXPORTVERBODZaken waarop Tornado rechten van welke aard dan ook op kan doen gelden, waaronder intellectueel eigendom,  eigendomsvoorbehoud etc., zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Tornado door de wederpartij  buiten Nederland worden gebracht.


15 RECHTS- EN FORUMKEUZEA. De burgerlijke rechter te Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend  adviseur, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van transacties, overeenkomsten,  aanbiedingen, opdrachten en nadere overeenkomsten tussen Tornado en de wederpartij. B. Op alle onder deze  voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. C.  De bepalingen van het Nederlandse burgerlijke recht gelden onverkort wanneer de wederpartij een buitenlandse  betreft.

Aalsmeer, 2 maart 2017

Tornado International Promotional Products
Witteweg 9
1431 GZ Aalsmeer

KvK 67034977